لیست اعضای کمیته علمی همایش
1398-03-04

 

دکتر عیسی ابراهیم زاده (دانشگاه پیام نور تهران)

دکتر ادریس اسلامی(دانشگاه آزاد مهاباد)

دکتر اعظم آصف نیا(دانش آموخته دانشگاه تهران)

دکتر فرشته آل حسینی (دانش آموخته دانشگاه تهران)

دکتر محمدرضا آهنچیان (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر شهین ایروانی (دانشگاه تهران)

دکتر محسن ایمانی (دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر هما ایمانی(دانشگاه فرهنگیان)

دکتر علی ایمان زاده (دانشگاه ملایر)

دکتر خسرو باقری (دانشگاه تهران)

دکترسعیده باقری(دانش آموخته دانشگاه تهران)

دکتر فرزین بانکی (پژوهشگاه علوم انسانی)

دکتر مهین برخورداری(دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر رمضان برخورداری (دانشگاه خوارزمی)

دکتر آزاده بزرگی(فارغ التحصیل دانشگاه تهران)

دکتر مریم بناهان(دانشگاه الزهرا)

دکتر سعید بهشتی (دانشگاه علامه طباطبائی تهران)

دکتر راضیه بیرونی کاشانی (دانش آموخته دانشگاه تهران)

دکتر محمدجعفر پاک سرشت (دانشگاه شهید چمران اهواز)

دکتر محمود تلخابی (پژوهشکده علوم شناختی)

دکتر طیبه توسلی (دانشگاه قم)

دکتر طاهره جاویدی (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر رضا نژاد جولایی(دانش اموخته دانشگاه تهران)

دکتر مهین چناری (دانشگاه قم)

دکتر منصوره حاج علیان(دانش آموخته دانشگاه تهران)

دکتر محمد حسنی (مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی)

دکتر ام البنین حسین زاده(دانش اموخته دانشگاه تهران)

دکتر افضل سادات حسینی(دانشگاه تهران)

دکتر سمیرا حیدری(دانش اموخته دانشگاه تهران)

دکتر علی خالق خواه(دانشگاه محقق اردبیلی)

دکتر مرتضی خسرونژاد (دانشگاه شیراز)

دکتر منصور خوشخویی (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

دکتر محمد دادرس (دانشگاه تهران)

دکتر صغری دژگاهی (دانشگاه الزهراء)

دکتر منیره رضایی (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)

دکتر عبدالحمید رضوی (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)

دکتر معصومه رمضانی(دانش آموخته دانشگاه تهران)

دکتر اکبر رهنما (دانشگاه شاهد)

دکتر علی ستاری(دانشگاه الزهرا)

دکتر سید مهدی سجادی (دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر نرگس سجادیه (دانشگاه تهران)

دکتر محمدرضا سرکارآرانی (دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر محمد رضا شرفی(دانشگاه تهران)

دکتر حکیمه السادات شریف زاده (دانشگاه مازندران)

دکتر عباس شکاری (دانشگاه کاشان)

دکتر بختیار شعبانی‌ورکی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر بابک شمشیری (دانشگاه شیراز)

دکتر علی اکبر شیخی فینی (دانشگاه هرمزگان)

دکتر علیرضا صادق زاده (دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر علی صحبتلو (دانشگاه فرهنگیان)

دکتر حجت صفارحیدری (دانشگاه مازندران)

دکتر مسعود صفایی مقدم (دانشگاه اهواز)

دکتر سعید ضرغامی (دانشگاه خوارزمی)

دکتر محمد ضیایی موحد(دانش آموخته دانشگاه تهران)

دکتر محمد شریف طاهر پور(دانشگاه ملایر)

دکتر مرضیه عالی(دانشگاه تهران)

دکتر شهداد عبدالهی(دانشگاه فرهنگیان)

دکتر جمیله علم الهدی (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر حمیدرضا علوی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)

دکتر ابوالفضل غفاری (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر محمود فتوحی (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر مقصود فراستخواه(دانشگاه تهران)

دکتر محسن فرمهینی فراهانی (دانشگاه شاهد)

دکتر مریم قاسمی(دانش آموخته دانشگاه تهران)

دکتر یحیی قائدی (دانشگاه خوارزمی)

دکتر یحیی کاظمی (دانشگاه زاهدان)

دکتر سوسن کشاورز (دانشگاه خوارزمی)

دکتر معصومه کیانی(دانشگاه همدان)

دکتر محمدجواد لیاقتدار (دانشگاه اصفهان)

دکتر طیبه ماهروزاده (دانشگاه الزهرا)

دکتر بهناز مرجانی(سازمان پژوهش و برنامه ریزی)

دکتر جواد مداحی(دانشگاه فرهنگیان قزوین)

دکتر رضا محمدی چابکی(دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر محمدرضا مدنی فر(دانش آموخته دانشگاه تهران)

دکتر سید منصور مرعشی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

دکتر محمود مهرمحمدی (دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر محمد حسن میرزامحمدی (دانشگاه شاهد)

دکتر سید حسین میرلوحی (دانشگاه شهید رجایی)

دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی (دانشگاه اصفهان)

مهندس عبدالحسین نفیسی (وزارت آموزش و پرورش)

دکتر رضا علی نوروزی (دانشگاه اصفهان)

مهندس مهدی نویدادهم (وزارت آموزش و پرورش)

دکتر فاطمه وجدانی(دانشگاه بهشتی)

دکتر مراد یاری دهنوی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)

دکتر بهبود یاری قلی (دانشگاه شهید مدنی تبریز)