محورهای همایش
محور ناظر بر هدف اول- تبیین فلسفی بنیادی اصلاحات آموزشی
- فلسفه اصلاحات آموزشی:اهداف، مبانی، اصول، ضرورت، امکان، شرایط و ...
- نظریه ها و رویکردهای اصلاحات آموزشی
- تحلیل مفاهیم عرصه اصلاحات و اصلاحات آموزشی
- ماهیت نظام آموزشی ایران(فلسفه ضمنی نظام آموزشی ایران)
- چالش های نظری اصلاحات آموزشی
- دین و اصلاح گری آموزشی در ایران
- تحلیل رویکرد اصلاحگری آموزشی در اسناد تحولی و بالادستی آموزش و پرورش ایران
- تبیین نسبت اصلاحات آموزشی ایران و اقتضائات جهانی شدن و بین المللی شدن آموزش و پرورش
محور ناظر بر هدف دوم
تبیین فلسفی چالش های اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران
- تبیین چالش های نظری اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران
- تبیین تاریخی اصلاح گری آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی و چالش های آن در ایران
- تبیین چالش های اجتماعی اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران
- تبیین چالش های روانشناختی اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران

تبیین چالش های اقتصادی اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران
- تبیین چالش های مدیریتی ساختاری اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران
- تبیین چالش های حقوقی- قانونی اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران
- تبیین چالش های زبانی مفهومی اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران
- تبیین چالش های اصلاحگری خرد(ویژه معلمان و مدیران مدرسه ها، کارشناسان و وزارت آموزش و پرورش
و تلاشگران عرصه آموزش غیر رسمی)
- تبیین چالش ها در اصلاحات اموزشی سایر کشورها یا سازمان های بین المللی
محور ناظر بر هدف سوم
تبیین و نقد تلاش های اصلاح گرانه در عرصه آموزش و پرورشی رسمی و غیر رسمی ایران
- تحلیل جریان اصلاح گری آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران
- مبانی فکری و رویکردهای اصلاح گری در مربیان ایرانی
- بررسی تحلیلی تطبیقی مبانی و رویکردهای اصلاحگری در تلاشگران ایرانی و سایر جوامع
- بررسی مقایسه ای تحلیلی جریان های اصلاحگری آموزشی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی
- تبیین ماهیت اصلاحات آموزشی دولتی در ایران
- تبیین رویکردهای اصلاح گری خرد در مدارس دولتی ایران
- تجربه نگاری اصلاحات آموزشی در عرصه خرد(ویژه معلمان، مدیران، کارشناسان آموزش و پرورش و
تلاشگران عرصه آموزش غیر رسمی