بسمه تعالی

راهنمای تدوین چکیده تفصیلی و مقاله


-
در ابتدای چکیده، نام و نام خانوادگی، وابستگی شغلی، پست الکترونیکی (ایمیل)، تلفن و نشانی پستی درج شود.

- محور اصلی و زیر محور انتخاب شده قبل از عنوان موضوعی چکیده ذکر شود.

چکیده ناظر به بررسی یا مرور دقیقی از مساله، شامل؛ بیان مساله، سوالات اصلی، خلاصهای از پژوهش های انجام شده و دستاوردهای حاصله در حدود 900 تا 1000 کلمه در محیطورد باشد.

- چکیده  با فرمت تعیین شده از سوی کمیته برگزاری همایش به دبیرخانه ارسال گردد.

 - پس از تایید چکیده، مقاله با فرمت تعیین شده دبیرخانه همایش، با حجم حداکثر 7000    کلمه ارسال شود.

 برای ارجاع منابع، از فرمت نسخه 5 APA استفاده شود.

 نکته؛ در چکیده مفصل، منابع جزو تعداد کلمات در نظرگرفته نمیشود.

با توجه به موضوع و محورهای تعیین شده برای همایش، لازم است که چکیدهها و مقالات دارای ویژگی های پژوهشی ذیل باشند:
- در موضوع های مربوط به محور اول(تبیین فلسفیبنیادی اصلاحات آموزشی ) مقاله باید دارای محتوا و رویکرد فلسفی باشد.

 - در موضوع های مربوط به محور دوم(تبیین فلسفی چالش های اصلاحات آموزشی و پرورشی رسمی و غیر رسمی در ایران) که مستلزم پژوهش های میان رشته ای است، مقاله باید دارای روش و رویکرد فلسفی باشد.

- در موضوع های مربوط به محور سوم(تبیین و نقد تلاش های اصلاح گرانه در عرصه آموزش و پرورشی رسمی و غیر رسمی ایران) که مستلزم پژوهش های میان رشته ای است، مقاله باید دارای روش و رویکرد فلسفی باشد.

- چکیده و مقاله از سازمان دقیقی برخوردار باشند و هر پاراگراف حول یک ایدهی اصلی سازمان یابد و به طور طبیعی و منطقی با پاراگرافهای قبل و بعد آن مرتبط باشد. به طوری که، هر پاراگراف خواننده را به پاراگراف بعدی هدایت کند و تصریح شود که پاراگراف بعدی گام بعدی برای اقامهی استدلال است.

- مقدمه متضمن هدف از طرح مسئله و ترسیم ساختار مقاله باشد. بنابراین اجمالاً مشخص شود که چالش مورد نظر در موضوع دقیقا ناظر به چیست و چرا به عنوان یک مسئله حائز اهمیت است، آنگاه ایدهی مورد نظر مؤلف ارائه شود. یعنی موضعی که مؤلف اتخاذ میکند و قصد دارد برای آن مبارزه کند، استدلالهایی را برای آن، اقامه کند.

-  بدنه ی مقاله شامل تبیین ادعاها یا استدلالهای دیگران درباره ی موضوع مورد بررسی، و ارائه دلایلی مبنی بر له یا علیه آن است

-تبیین مساله چیزی بیشتر از نقل قول از منابع یا فیلسوفان تربیتی است و لازم است با زبان مؤلف نوشته شود.

- لازم است هنگام طرح موضع مؤلف از دلایل منطقی بهره گرفته شود و از بیان هیجانات و عواطف پرهیز شود.

-  دلایل به نحوی ارائه شوند که خوانندهای را که از قبل با نتیجهی مورد نظر موافق نیست، متقاعد کند.

 - لازم است در هر مقاله مخالفتهای آشکار و یا احتمالی به ادعای مؤلف پیشبینی شود و به آنها پاسخ داده شود.

-و در پایان لازم است به نتیجه پرداخته شود، نتیجه باید ناظر به دستاوردهای اصلی مقاله باشد. بنابراین از اطاله کلام پرهیز شود.
 
                                                                                                                                           با احترام- دبیرخانه همایش دهم