کمیته علمی
دکتر شهین ایروانی
دبیر کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: siravani [at] ut.ac.ir