هدف های علمی همایش:
تبیین فلسفی بنیادی اصلاحات آموزشی
تبیین فلسفی چالش های اصلاحات آموزشی و پرورشی در ایران
تبیین و نقد تلاش های اصلاح گرانه در عرصه آموزش و پرورش رسمی و غیر رسمی ایران